د روان اپریل پر شپږمه او اوومه د پېښور نښترهال کې د پښتو کنوېنشن دوه ورځنی نړیوال کنفرانس جوړ شو، چارې یې د چمن ټل پښتو ادبي بهیر ملګرو سمبالې کړې وې.

http://www.bbc.co.uk/pashto/interact...shto-con.shtml